RH Law Encourages (not Promotes) Pre-Marital Sex

The Reproductive Health Law does not promote pre-marital sex, but it does encourage it. The very thought that contraceptives or “protection” from conception is available “free” gives rise to an uninhibited, sexual mentality outside of matrimony. People will all the more be encouraged to engage in pre-marital sex because contraceptives are “just there for the taking”. All the more for teenagers – they will have more cunning to engage in acts that they shouldn’t be doing because “a pregnancy will not happen”.

A law that gives married couples the choice to space childbirths may be good, but to include people outside of wedlock disintegrates society’s values. Why give those who are about to engage in pre-marital sex access to contraceptives? Are we that sex-starved now that we cannot control our urges and reserve them for wedlock anymore? Why do we tolerate these pre-marital sex incidences?

Continue reading RH Law Encourages (not Promotes) Pre-Marital Sex

Advertisements

Tutol sa RH Law

Kami ay hindi sumasang-ayon sa kaisipan na gumamit ng mga pumipigil sa pagbubuntis.

Partikular, hindi kami sumasang-ayon sa kaisipan na gawing bukas para sa mga magkaparehang hindi pa kasal ang paggamit ng mga pumipigil sa pagbubuntis.

Ang pang-matagalang implikasyon ng daang ito ay: pati na ang mga magkaparehang hindi pa kasal ay maaari nang makipagtalik na hindi inaalala ang posibilidad ng pagbubuntis. Ito ay sa halip ng pagtitimpi at pagpigil sa pakikitagtalik para sa katatapos na matrimonyo.

Dito, pumapasok sa isipan ang kabataang Pilipino: mga tinedyer at tweens, at lahat ng umaabot hanggang edad 39. Bagama’t saklaw ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 o RH Law ang kalusugan sa pagbubuntis at pampag-anak, at edukasyon ukol sa seksuwalidad para sa mga nasa gulang, mga mag-aaral, at mga bata; ito ay hindi garantiya ng isang kontroladong kulturang seksuwal. Hinahayag at pinahihintulutan lamang nito ang mga maaaring pagpilian.

Continue reading Tutol sa RH Law