RH Law Encourages (not Promotes) Pre-Marital Sex

The Reproductive Health Law does not promote pre-marital sex, but it does encourage it. The very thought that contraceptives or “protection” from conception is available “free” gives rise to an uninhibited, sexual mentality outside of matrimony. People will all the more be encouraged to engage in pre-marital sex because contraceptives are “just there for the taking”. All the more for teenagers – they will have more cunning to engage in acts that they shouldn’t be doing because “a pregnancy will not happen”.

A law that gives married couples the choice to space childbirths may be good, but to include people outside of wedlock disintegrates society’s values. Why give those who are about to engage in pre-marital sex access to contraceptives? Are we that sex-starved now that we cannot control our urges and reserve them for wedlock anymore? Why do we tolerate these pre-marital sex incidences?

Instead of making contraceptives available to non-married people, they should be instilled with proper and acceptable sexual behavior and attitudes. True, the RH Law provides reproductive health and sexuality education, but there is no clear provision on instilling proper and acceptable sexual behavior and attitudes.

Being educated does not imply possession of right behavior and attitudes.

Prime example: graduate nurses. We were educated on human sexual response along with various forms of contraception. Ironically, a lot of my batch mates got their girlfriends pregnant / got pregnant despite having broad knowledge on contraception. Very disappointing, indeed.

This just shows that the RH Law is bound for failure if it does not control its constituents’ sexual behaviors and attitudes.

There is only one form of contraception that is 100% effective: abstinence. Why not an alternative and better law that teaches the value of chastity?

~

Hindi itinataguyod ng Reproductive Health Law ang pakikipagtalik sa labas ng matrimonyo, ngunit ito’y hinihikayat nito. Ang idea na mga nagpipigil sa pagbubuntis o “proteksyon” mula sa pagbubuntis ay “libreng” naibibigay ay maghihikayat sa isang kaisipang sekswal sa labas ng matrimony na hindi napipigilan. Ang mga tao ay mas mahihikayat na makipagtalik sa labas ng matrimonyo dahil ang mga nagpipigil sa pagbubuntis ay “nariyan lamang para makuha’t magamit”. Para naman sa mga tinedyer – higit silang matutukso’t maaakit na gumawa ng mga kilos na hindi nila dapat ginagawa, sa dahilang “walang pagbubuntis na mangyayari”.

Ang isang batas na nagbibigay sa mag-asawa ng opsyon kung paano nila i-e-espasyo ng mabuti ang kanilang magiging mga anak ay maaring mabuti, ngunit para isama ang mga taong hindi kasal sa batas na ito, ay magpapaguho sa halaga ng ating lipunan. Bakit bibigyan ang mga nakikipagtalik sa labas ng matrimony ng mga nagpipigil sa pagbubuntis? Ganito na ba tayo kalaswa na hindi na natin makontrol ang ating mga panloob na tukso at i-reserba ang pakikipagtalik para sa loob ng matrimonyo? Bakit natin titiising mangyari mga insidente ng pakikipagtalik sa labas ng matrimonyo?

Sa halip na ipamigay ang mga nagpipigil sa pagbubuntis sa mga tao na hindi-kasal, dapat silang turuan ng tama at katanggap-tanggap na pag-uugali at saloobing sekswal. Oo nga’t, ang Batas RH ay nagbibigay ng edukasyon tungkol sa reproductive health at sekswalidad, ngunit walang malinaw na probisyon ukol sa tama at katanggap-tanggap na pag-uugali at saloobing sekswal.

Ang pagiging edukado ay hindi nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng tamang pag-uugali at saloobin.

Isang mainam na halimbawa: mga nag-graduweyt ng Nursing. Kami ay tinuruan ng pantaong sekswalidad, kasama na dito ang mga iba’t-ibang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis. Ngunit marami sa aking mga kaklase ay nakabuntis ng kanilang mga girlfriend / nabuntis, sa kabila ng pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa pagpipigil sa pagbubuntis. Hindi na ito nakakasiya.

Ito ay nagpapakita na ang Batas RH ay mabibigo kung hindi nito kokontrolin mga ang sekswal na pag-uugali at saloobin ng kanyang nasasakupan.

Ang paraan ng pagpipigil sa pagbubuntis na 100% epektibo ay nag-iisa lamang: abstinensya. Bakit hindi isulong ang isang alternatibo at mas mahusay na batas na nagtuturo sa halaga ng kalinisan?

Advertisements

Published by

Recis Dempayos

Budding YouTuber / vlogger, occasional blogger, aspiring multimedia artist.

Enjoyed this article? Make your thoughts known by leaving a comment!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s