Tutol sa RH Law

Kami ay hindi sumasang-ayon sa kaisipan na gumamit ng mga pumipigil sa pagbubuntis.

Partikular, hindi kami sumasang-ayon sa kaisipan na gawing bukas para sa mga magkaparehang hindi pa kasal ang paggamit ng mga pumipigil sa pagbubuntis.

Ang pang-matagalang implikasyon ng daang ito ay: pati na ang mga magkaparehang hindi pa kasal ay maaari nang makipagtalik na hindi inaalala ang posibilidad ng pagbubuntis. Ito ay sa halip ng pagtitimpi at pagpigil sa pakikitagtalik para sa katatapos na matrimonyo.

Dito, pumapasok sa isipan ang kabataang Pilipino: mga tinedyer at tweens, at lahat ng umaabot hanggang edad 39. Bagama’t saklaw ng Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 o RH Law ang kalusugan sa pagbubuntis at pampag-anak, at edukasyon ukol sa seksuwalidad para sa mga nasa gulang, mga mag-aaral, at mga bata; ito ay hindi garantiya ng isang kontroladong kulturang seksuwal. Hinahayag at pinahihintulutan lamang nito ang mga maaaring pagpilian.

Ang kahinaan ng RH Law ay ang kakulangan nito ng isang pangunahing pamantayan ng kultura: mga panuntunan sa pag-areglo ng sekswal na pag-uugali.

Tayo’y magpakatotoo: Nakaka-alarma na ang pagtaas ng mga insidente ng mga nakikipagtalik sa labas ng matrimonyo o pre-marital sex. Tataasan lamang ng RH Law ang bilang na ito. Maaari nitong ibaba ang bilang ng mga nagbubuntis at nanganganak, ngunit hindi nito ibababa ang insidente ng mga nakikipagtalik sa labas ng matrimonyo o pre-marital sex. Ang edukasyon ukol sa seksuwalidad na ibibigay ng RH Law ay malabo pagdating sa pagkontrol ng sekswal na pag-uugali ng ating lipunan. Bakit hindi nalang pigilan ang kawalan ng delikadesa ukol sa seksuwalidad sa panlipunang kultura ng Pilipinas?

Hindi namin minamaliit ang katalinuhan at ang kasanayan sa paggawa ng mga desisyon ng kabataang Pilipino. Hindi lang namin pinagkakatiwalaan ang mga kagustuhan ng mga kabataang mabigat na na-i-impluwensyahan ng kultura ng mga taga-Kanluran na may mga tanaw ukol sa seksuwalidad na hindi umaangkop sa kaugaliang Pilipino.

Ilarawan natin ang isang 16-taong-gulang na magnobyo na pumasok sa isang klinika para sa “reproductive health” para mangalap ng impormasyon at pagpapayo sa mga kontraseptib na nais nilang gamitin. Sila ay 16-taong-gulang lamang, hindi pa kasal, at gusto nang makipagtalik! Pinayuhan mo sila na huwag munang makipagtalik dahil sa sila’y mga bata pa at hindi angkop para sa kanilang murang edad ang mga gawaing hindi pa dapat ginagawa ng mga wala pa sa tamang edad. Ngunit nagpumilit sila at sinabing ang mga kasing-edad nila na nasa ibang mga bansa ay ginagawa ito; bakit hindi rin nila maaaring gawin ito?

Ito ang dahilan kung bakit hindi kami sumasang-ayon sa kaisipan na gawing bukas para sa mga magkaparehang hindi pa kasal ang paggamit ng mga pumipigil sa pagbubuntis. Sa pangkalahatan, itataas nito ang bilang ng mga may makating pag-uugali at mga walang delikadesa ukol sa seksuwalidad – mga sekswal na gawaing kawala sa matrimonyo. Sa huli, hindi makikinig ang mga tao sa matinong dahilan, sa halip, sa mga seksuwal na tanaw ng mga taga-Kanluran bilang kanilang pangunahing pagbibigay-katarungan.

Kami ay TUTOL sa RH Law.

~

We are against a contraceptive mentality.

Specifically, we are against a mentality of making contraceptives available to unmarried couples.

The long-term implication of this approach is that even unmarried couples can now engage in sex without worry for conception. This is instead of practicing self-control and restraining sex within the confines of matrimony.

This brings to mind the Filipino youth: teenagers and tweens, all up to age 39. Though the Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 or RH Law includes reproductive health and sexuality education to adults, students, and school kids; it does not guarantee a controlled sexual culture. It merely makes options available.

What the RH Law is vulnerable to is in its lack of a basic cultural universal: rules to regulate sexual behavior.

Let’s be real: there is an alarming increase of pre-marital sex incidences. The RH Law will only increase this number. It may decrease birth rates and curb overpopulation, but it won’t decrease pre-marital sex incidences. Available sexuality education provided by the RH Law is vague when it comes to controlling our society’s sexual behavior. Why not put a halt to the increasing promiscuity of Philippine societal culture?

We do not mock the intellect and the decision-making skills of the Filipino youth. We just don’t trust the choices made by a youth that is heavily-influenced by Western culture that have sexuality views that do not fit in with Filipino customs.

Picture a 16-year-old boyfriend-and-girlfriend going into a reproductive health clinic for information and counseling on contraceptives they would want to use. They are only 16, not yet married, and yet, want to engage in sexual activity! You reason out to them not to do “it” because of their young ages and the inappropriateness of doing such activities that the under-aged should not be engaging in. But they persist and say that 16-year-olds in other countries are doing “it”, so why can’t they?

This is why we are against a mentality of making contraceptives available to unmarried couples. In the long-run, it will give rise to promiscuous behavior – sexual activities unbound by matrimony. People will eventually not listen to wise reason, but rather, turn to Western sexual views as their main justification.

Still, we say NO to the RH Law.

Advertisements

Published by

Recis Dempayos

Budding YouTuber / vlogger, occasional blogger, aspiring multimedia artist.

Enjoyed this article? Make your thoughts known by leaving a comment!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s